Kiểm toán quyết toán vốn đầu tư xây dựng

Kiểm toán quyết toán vốn đầu tư xây dựng

Date: - View: 1110 - By:

            Kiểm toán quyết toán vốn đầu tư xây dựng

 

  Kiểm tra Hồ sơ Pháp lý của dự án đầu tư.

  Kiểm tra nguồn vốn đầu tư.

  Kiểm tra chi phí đầu tư.

  Kiểm tra chi phí đầu tư không tính vào tài sản bàn giao.

  Xem xét việc thực hiện các kết luận của cơ quan thanh tra, kiểm tra (nếu có).